دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ناصر   فتورائی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک (هوافضا)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه لاوال کانادا

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : مهندسی پزشکی-تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRA
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : واشینگتن در سنت لوویس آمریکا

سوابق اجرایی

مدیر گروه تخصصی ارشد-دکتری واحد علوم و تحقیقات از 1385 تا 1390

 عضویت در جوامع علمی

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی پزشکی ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : بیومکانیک

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیومکانیک

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1385/07/01

ناصر فتورائی

ناصر فتورائی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^